Åkeri i Hagfors

Våra Tjänster

Transport och snöröjning i Hagfors med omnejd

Åkeriet har en hjullastare som används för snöröjning i Hagfors kommun. Företaget har sju bilar som är medlemmar i LBC WETAB, tre kör för Färdig Betong i Sunne, betongbilarna kör främst i Värmland, de andra bilarna är anläggningsbilar som kör grus och asfalt i främst Värmland och vinterväghållning för Skanska Sverige AB i Nordvärmland.
En lastväxlare med kran kör för Hagfors kommun, samt en redskapsbärare som sköter vinterväghållning på GC-vägar för Skanska.
Tre bilar kör virkestransporter för VSV.

Emanuelssons Åkeris Policy

Vi skall vid varje arbetstillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och våra egna resurser och förutsättningar arbeta för:

• Att sälja och leverera tjänster till överenskomna specifikationer och krav.
• Att minska miljöeffekterna från våra fordon och maskiner.
• Att ständigt förbättra vår verksamhet ur kvalitets-, arbetsmiljö- och trafiksäkerhetssynpunkter.
• Att förebygga föroreningar och ohälsa i vår verksamhet.
• Att sträva efter att människor inte skadas.
• Att verka för en god arbetsmiljö.
• Att följa aktuell lagstiftning, andra samhällskrav samt med våra kunder överenskomna krav.
• Att uppnå inom ramen för vårt ledningssystem ställda mål
Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, säkerhetsmässigt lämpligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

VD/Eric Emanuelsson
Fastställd vid styrelsen 2007-09-14

Övergripande kvalitetsmål:

1. Vi skall hålla avtalad tid och leverera avtalad produkt
2. Hela vår verksamhet skall arbeta mot ständiga förbättringar.


 

Övergripande miljömål:

1. Minimera miljöpåverkan på mark och vatten
2. Minimera transporternas miljöpåverkan


 

Övergripande trafiksäkerhetsmål:

1. Att anställda skall följa gällande regler och lagar samt visa hänsyn till andra trafikanter samt bidra till en säkrare arbetsmiljö.
2. Att fordonsparken är i trafikdugligt skick.